این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره سند ۱- تاریخ سند ۲- نوع سند ۳- شماره برگ مرجع ۴- کد انبار ۵- شرح سند ۶- درخواست کننده ۷- حساب درخواست کننده ۸-نام شرکت ۹-کد اقتصادی شرکت ۱۰- *** ۱۱-شماره تلفن شرکت ۱۲- شماره نمابر شرکت ۱۳- پست الکترونیک شرکت ۱۴- شماره سفارش ۱۵- تاریخ سفارش ۱۶- ۲۸ سایر اطلاعات ۲۹-کد تفصیلی اول ۳۰- نام تفصیلی اول ۳۱- شماره عطف ۳۲- کد تفصیلی اول ۳۳- نام تفصیلی اول ۳۴- کد تفصیلی دوم ۳۵- نام تفصیلی دوم ۳۶- کد تفصیلی سوم ۳۷-نام تفصیلی سوم ۳۸- کد تفصیلی چهارم ۳۹- کد تفصیلی چهارم ۴۰- کد تفصیلی پنجم ۴۱- نام تفصیلی پنجم بخش اطلاعات آرتیکلهای سند: ۰-کد کالا ۱- نام کالا ۲- مقدار اصلی ۳- واحد...

بیشتر بخوانید

این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره سند ۱- تاریخ سند ۲- حساب دریافت/پرداخت کننده ۳- شرح سند ۵- حساب صندوق ۶- مبلغ کل ۷- تفصیلی اول دریافت/پرداخت کننده ۸- تفصیلی دوم دریافت/پرداخت کننده ۹- تفصیلی سوم دریافت/پرداخت کننده ۱۰-تفصیلی چهارم دریافت/پرداخت کننده ۱۱-تفصیلی پنجم دریافت/پرداخت کننده ۱۵- نام طرف حساب ۱۶- شماره تلفن طرف حساب ۱۷- کد اقتصادی طرف حساب ۱۸- نشانی طرف حساب ۱۹-نام شرکت ۲۰-شماره اقتصادی شرکت ۲۱-نشانی شرکت ۲۲-شماره تلفن شرکت ۲۳-شمار نمابر شرکت ۲۴-پست الکترونیک شرکت ۲۵- تفصیلی طرف حساب ۲۶- کدملی طرف حساب ۲۷- توضیحات طرف حساب ۲۸- نمابر طرف حساب ۲۹- ایمیل طرف حساب ۳۰- کدپستی طرف حساب ۳۱- تلفن همراه طرف حساب ۳۲**۳۸ * ۳۹- تنظیم کننده سند ۴۰-جمع هزینه...

بیشتر بخوانید

به طور معمول شماره گذاری اسناد مالی به صورت متوالی و حین ایجاد یک سند جدید انجام می شود و هر سند با شماره تخصیص یافته حین ایجاد ذخیره و ثبت می شود مگر آنکه کاربر امکان تغییر شماره سند را داشته و به صورت دستی شماره سندی را که وجود ندارد را به سند جدید اختصاص دهد. ولی این امکان در سیستم وجود دارد که شماره گذاری را در دو مرحله موقت و دائم به صورت خودکارانجام دهد. یرای فعال شدن این امکان در فرم "مدیریت گروههای کاری" و در زیر سیستم حسابداری فرم "ایجاد و ویرایش سند" را انتخاب نموده و چک باکس مربوط به تنظیم "امکان شماره گذاری خودکار اسناد" را مارک می کنیم. با این عمل به هر سند جدید ابتداء شماره موقت اختصاص یافته و پس از ثبت شماره دائمی در ردیف اسناد...

بیشتر بخوانید