درصورتیکه در سند پس از اعمال تغییرات، یک یا چند ردیف حذف شود، ترتیب شماره ردیفهای سند از بین می رود برای مرتب سازی شماره آرتیکلها باید از CM سند حسابداری امکان "شماره گذاری مجدد آرتیکلها" انتخاب شود....

بیشتر بخوانید