درصورتیکه در سند پس از اعمال تغییرات، یک یا چند ردیف حذف شود، ترتیب شماره ردیفهای سند از بین می رود برای مرتب سازی شماره آرتیکلها باید از CM سند حسابداری...

بیستر بخوانید