تعریف شرح های تکراری در فرم "شرحهای تکراری" در منوی امکانات انجام می شود. در این فرم با ایجاد رکورد جدید و انتخاب نوع شرح تکراری می توان شرح تکراری مورد نظر را وارد کرد. توجه داشته باشید که شرحهای تکراری می تواند: ۱- برای عملیات خاص نظیر(آرتیکل سند مالی، اقلام فاکتور فروش، اقلام حواله انبار، اسناد دریافتنی و ...

بیستر بخوانید