تعریف شرح های تکراری در فرم "شرحهای تکراری" در منوی امکانات انجام می شود. در این فرم با ایجاد رکورد جدید و انتخاب نوع شرح تکراری می توان شرح تکراری مورد نظر را...

بیستر بخوانید