شاخص(Stock Index) به مفهوم نمودار یا نشان دهنده می باشد و هنگامی که بدنبال واژه "بورس" استفاده می شود منظور یک عدد کمی است که در پی اندازه گیری تغییرات رخ داده در مجموعه ای از متغییر های سرمایه گذاری مالی و حتی غیر مالی در یک بازه زمانی مشخص می باشد. معیار و یا شاخص برای همه بازار های بورس تعریف مشخصی دارد مثلا بورس نیویورک از معیار " S&P250 "که برای ۲۵۰ شرکت محاسبه می شود و" S&P500 "که برای ۵۰۰ شرکت محاسبه می شود. بورس تهران از معیار خاصی بنام TEpix  استفاده می نماید که خود از فرمول لاسپیرز استفاده می نماید. بر اساس فرمول لاسپیرز شاخص بورس بدین گونه بدست می آید: ( ارزش جاری سهام در بازار * تعداد سهام منتشر شده)/( ارزش سهام سال پایه* تعداد...

بیستر بخوانید