در سیستم بازرگانی به روش های مختلف می توان فاکتور صادر نمود، انتخاب این روش بستگی به نحوه عملکرد و پیاده سازی سیستم توسط کاربر داشته و توسط کاربر صادر...

بیستر بخوانید