سهام ممتاز(Preferred Stocks) در برابر سهام عادی(Common Stocks) به مفهوم سهامی از شرکت است که دارای حق اولویت پرداخت سود(Dividend) است. سهام ممتاز در عرف قوانین از حقوق خاصی برخوردار است که مهمترین آن...

بیستر بخوانید