با انتخاب آرتیکلهای مورد نظر در سند مبدا با کلید +/- و انتخاب آیتم   "ارسال سند به شرکت دیگر.."، در CM "سند حسابداری" آرتیکلهای انتخاب شده در سند مالی جاری قابل انتقال به شرکت دیگر خواهد بود. نکته ۱: طول کد سطوح حسابهای ثابت شامل کل،معین، تفصیلی در دو شرکت باید یکسان باشد. نکته ۲:  اگر شماره سند ارسالی در شرکت مقصد وجود داشته باشد، آرتیکلها در انتهای سند با شماره یکسان ایجاد می شود. نکته ۳: درصورتیکه حساب مرتبط با آرتیکل سند در شرکت مقصد وجود نداشته باشد، هنگام ارسال این حساب ایجاد می شود....

بیستر بخوانید