درصورتیکه دکمه ثبت در پایین فرم سند غیر فعال بود موارد زیر باید بررسی گردد: ۱- سند مالی تراز باشد و مانده نداشته باشد ،در غیر اینصورت ابتدا باید سند تراز...

بیستر بخوانید