الگوی سند حسابداری یک سند نمونه آماده ای است که قبلا حسابها، تفصیلیها و شرح آرتیکل(و یا حتی مبالغ بدهکار/بستانکار) آن تعریف شده است و کاربر می تواند با فراخوان این الگو به سادگی سند مورد نظر خود را تنظیم نماید. ملاحظات مرتبط با معرفی و بکارگیری الگوی سند عبارتند از: ۱- فرم "مدیریت الگوی سند" از منوی حسابداری در دسترس کاربر قرار می گیرد. ۲- با ایجاد رکورد جدید و وارد کردن حداقل یک نام، یک الگوی جدید در اختیار خواهیم داشت. ۳- با کلیک کردن "اطلاعات مرتبط" فرمی مشابه فرم سند مالی در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت که کاربر به سادگی می تواند الگوی مورد نظر خود را تنظیم نماید. ۴- حین صدور سند واقعی با استفاده از CM فرم سند و استفاده از منو آیتم "فراخوان الگوی سند"(یا اسنفاده از کلید ترکیبی Alt+T)  لیستی از الگوهای تعریف...

بیستر بخوانید

درصورتیکه در سند پس از اعمال تغییرات، یک یا چند ردیف حذف شود، ترتیب شماره ردیفهای سند از بین می رود برای مرتب سازی شماره آرتیکلها باید از CM سند حسابداری امکان "شماره گذاری مجدد آرتیکلها" انتخاب شود....

بیستر بخوانید