الگوی سند حسابداری یک سند نمونه آماده ای است که قبلا حسابها، تفصیلیها و شرح آرتیکل(و یا حتی مبالغ بدهکار/بستانکار) آن تعریف شده است و کاربر می تواند با فراخوان این...

بیستر بخوانید

درصورتیکه در سند پس از اعمال تغییرات، یک یا چند ردیف حذف شود، ترتیب شماره ردیفهای سند از بین می رود برای مرتب سازی شماره آرتیکلها باید از CM سند حسابداری...

بیستر بخوانید