به طور پیش فرض سریال کالای مشخص نمی تواند تکراری باشد، ولی در شرایط خاص به ویژه در مورد کالاهای وارده/خریداری شده نیاز است که سریال کالای مشخص تکراری باشد. جهت امکان پذیرش سریال کالای تکراری توسط سیستم در قسمت تنظیمات کاربری سیستم در زیر سیستم انبار و کالا تنظیم "امکان ورود سریال تکراری برای کالای مشخص" مرتبط با فرم ۰۳۶ را مارک می کنیم....

بیشتر بخوانید