برای انتقال سریال کالاهای وارده/صادره به انبار از طریق عملیات انبار/بازرگانی به ویژه وقتی که تعداد کالاهای وارده/صادره زیاد باشد مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- معرفی فرمت فایل اکسل ۱-۱- از منوی امکانات زیر منوی "انتقال اطلاعات" آیتم "تعریف فرمت فایل" را انتخاب کنید. ۱-۲- اطلاعات فرمت فایل به ویژه نوع آن "اطلاعات سریال کالا" را وارد کنید. ۱-۳- اطلاعات جزییات ستونهای فایل اکسل شامل "سریال"، "تاریخ انقضاء"، "توضیحات" را تعیین کنید. ۲- در فرم ورود سریال کالا دگمه "انتقال سریال از طریق فایل" را کلیک کنید. ۳- در فرم ظاهر شده "مسیر فایل"، "نوع اطلاعات" و "نوع فرمت" تعریف شده در مرحله ۱ را مشخص کنید. ۴- کلید "انتقال اطلاعات" را کلیک کنید....

بیشتر بخوانید