[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] ملاحظاتی که در مورد سند افتتاحیه وجود: نکته ۱: سند افتتاحیه سندی می باشد که مانده اولیه حسابها در ابتدای دوره مالی در آن ثبت می شود. یعنی اصطلاحا دوره مالی جدید با این سند افتتاح می گردد. نکته ۲: سند افتتاحیه معمولا اولین سند حسابداری در هر دوره مالی می باشد. نکته ۳: در برخی از شرکتها، صدور سند افتتاحیه تا تیرماه طول می کشد و ترازهای مانده حسابهای دائمی این شرکتها تا این زمان صحیح نمی باشد. نکته ۴: در سند افتتاحیه فقط از حسابهای دائمی و رابط (افتتاحیه) و انتظامی استفاده می شود . نکته ۵: در سند افتتاحیه باید معادله اصلی حسابداری (دارایی = بدهی + سرمایه) با توجه به افتتاح مانده تمامی حسابهای دائمی برقرار باشد. برای این منظور ابتدا تمامی دارائیها را بدهکار و در مقابل حساب افتتاحیه را بستانکار می کنند. سپس بدهیها...

بیستر بخوانید

هر بنگاهی اموال، منابع مالی و مطالباتی دارد که دارایی(Assets) نامیده می شود. این داراییها از منابع مالی سهامداران(صاحبان) بنگاه و بستانکاران آن تامین می شود. بنگاه در مقابل بستانکاران و اشخاص دیگر تعهداتی دارد که بدهی(Liabilities) نامیده می شود و باید از محل دارایی های بنگاه پرداخت شود. مازاد دارایی بر بدهی یک بنگاه حق مالی سهامداران(صاحبان) بنگاه بر دارایی های آن است که سرمایه(Capital) نامیده می شود. این توازن مبنای معادله حسابداری است که به قرار ذیل بیان می شود: دارایی=بدهی+سرمایه این معادله را معادله اساسی حسابداری(Accounting Equation) می نامند.این معادله نشان می دهد که در مقابل یک ریال یک بنگاه حق مالی(Equity) وجود دارد و این حق به بستانکاران یا سهامداران تعلق دارد....

بیستر بخوانید