برای کپی زیر مجموعه یک گروه کالا به گروه دیگر به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا و خدمات " سرفصل های کالا مورد نظر برای انتقال/کپی را انتخاب می کنیم. ۲- در CM فرم آیتم "کپی کالاها به گروه جدید"  یا "انتقال کالاها به گروه جدید" را انتخاب می کنیم. ۳- سیستم گروه کالای مقصد را از شما درخواست می کند با انتخاب گروه کالای مقصد و کلید کردن دگمه تایید، کالاهای انتخابی کپی/منتقل خواهد شد نکته ۱: بخشی از کد گروه کالای مرتبط با گروه کالای مبدا می باشد در سرفصل های کالای انتقالی به کد مقصد تغییر خواهد یافت. نکته ۲: تفاوت کپی و انتقال در این است که کپی مشابه کالاها را در گروه جدید کپی می کند ولی در انتقال کالاهای انتخابی از گروه مبدا جدا و به گروه مقصد منتقل خواهد شد. ...

بیستر بخوانید