پرسش: آیا می توان سرفصلهای تفصیلی یک شرکت راه به شرکت دیگر منتقل کرد؟ پاسخ: ۱- در فرم "مدیریت سرفصلهای تفصیلی "، سرفصلهای مورد نظر جهت انتقال انتخاب شده و آیتم "ارسال سرفصل تفصیلی به شرکت دیگر...

بیشتر بخوانید