با استفاده از "گزارش رفت و آمد" می توان لیستی از پرسنلی را تهیه کرد که ساعت ورود یا خروج آنها قبل یا پس از ساعت مورد نظر کاربر باشد ضمن اینکه...

بیستر بخوانید