در وضعیتی که از سازمان الکترونیک استفاده می شود و بیش از یک پایگاه داده حضور و غیاب موجود باشد، لازم است تا یکی از آنها به عنوان پایگاه داده مقصد، فرم های الکترونیک را از سازمان الکترونیک دریافت کند. در حقیقت تنها پایگاه داده ای فرم های الکترونیک را دریافت خواهد کرد که تنظیمات ذکر شده در ادامه، برای آن انجام شده باشد. برای انجام تنظیمات مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- برنامه حضور و غیاب را اجرا کنید و وارد شرکت مورد نظر شوید. ۲- از منوی امکانات وارد فرم "تنظیمات محیطی" شوید. ۳- در بخش "تنظیمات عمومی" چک باکس "پردازش رویداد های سازمان الکترونیک" را مارک کنید....

بیشتر بخوانید

با استفاده از قابلیت های سازمان الکترونیک امکان ایجاد و گردش فرم های الکترونیک وجود دارد که توسط پرسنل سازمان ایجاد می شوند و بر اساس روالهای تعیین شده در نمودار سازمانی به گردش درآمده و پس از تائید در مراحل مختلف، به زیر سیستم حضور و غیاب منتقل خواهند شد. لیست فرم های الکترونیک مرتبط با سیستم حضور و غیاب که در سازمان الکترونیک پیوست قابل ثبت و گردش هستند به شرح زیر می باشند: ۱- فرم الکترونیک مرخصی روزانه: جهت ثبت و گردش درخواست انواع مرخصی های روزانه مورد نیاز سازمان ۲- فرم الکترونیک ماموریت روزانه: جهت ثبت و گردش انواع ماموریت های روزانه مورد نیاز سازمان ۳- فرم الکترونیک مرخصی ساعتی: جهت ثبت و گردش درخواست مرخصی استحقاقی ساعتی ۴- فرم الکترونیک ماموریت ساعتی: جهت ثبت و گردش ماموریت ساعتی ۵- فرم الکترونیک فراموشی کارت: جهت...

بیشتر بخوانید