در وضعیتی که از سازمان الکترونیک استفاده می شود و بیش از یک پایگاه داده حضور و غیاب موجود باشد، لازم است تا یکی از آنها به عنوان پایگاه داده...

بیستر بخوانید

با استفاده از قابلیت های سازمان الکترونیک امکان ایجاد و گردش فرم های الکترونیک وجود دارد که توسط پرسنل سازمان ایجاد می شوند و بر اساس روالهای تعیین شده در...

بیستر بخوانید