حسابها در سیستم مالی پیوست به دو دسته حساب های ثابت و تفصیلیها تقسیم می شوند. حسابهای ثابت به صورت درختواره چهار سطحی در قالب گروه، کل، معین و تفصیلی تنظیم می شوند. حسابهای تفصیلی به صورت شناور و در پنج سطح اول تا پنجم طبقه بندی می شوند. نکته ۱: کاربر میتواند هر تعداد گروه تفصیلی تعریف کند(که نوع هر گروه الزاما به یکی از سطوح پنجگانه خواهد بود). نکته ۲: ارتباط بین حسابها و تفصیلیها می تواند به صورت ستاره، درختواره و یا آزاد باشد. نکته ۳: مجموعه تفصیلیهای مالی و اعتباری در قالب دو گروه مجزا قابل تعریف هستند. نکته ۴: کاربر می تواند هر یک از سطوح تفصیلی را به دلخواه خود نامگذاری نماید. نکته ۵: درختواره تفصیلیها تا N سطح می تواند توسعه یابد. نکته ۶: سطوح تفصیلی تا ۱۰ سطح قابل افزایش است....

بیشتر بخوانید