حسابها در سیستم مالی پیوست به دو دسته حساب های ثابت و تفصیلیها تقسیم می شوند. حسابهای ثابت به صورت درختواره چهار سطحی در قالب گروه، کل، معین و تفصیلی تنظیم...

بیستر بخوانید