در حالت پیش فرض و در صورتیکه کاربر تنظیم کننده فاکتور امکان تعیین قیمت واحد فروش را داشته باشد، کاربر می تواند هر قیمتی را جهت فروش کالا وارد نماید.با این حال جهت رعایت کنترل های داخلی سازمان می توان از ثبت قیمت فروش کالا زیر قیمت تمام شده کالا توسط کاربر جلوگیری نمود. برای این منظور به روش زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "مدیریت گروههای کاری"، زیر سیستم بازرگانی را انتخاب می نماییم. ۲- فرم شماره ۰۰۵ تحت عنوان "فاکتور فروش کالا و خدمات" را انتخاب نموده و چک باکس شماره ۳۷ تحت عنوان "جلوگیری از فروش زیر قیمت تمام شده" را مارک می کنیم. ۳- دگمه "ذخیره" را کلیک می کنیم. نکته ۱: این کار توسط Admin قابل انجام بوده و برای هر گروه کاری مورد نظر به تفکیک باید انجام شود. نکته ۲: جهت محدودیت ثبت قیمت فروش می...

بیشتر بخوانید