۱- اسناد انبار تنها در حالت ثبت شده قابلیت ریالی شدن دارند. ۲- اسناد انبار پس از ریالی شدن مطلقا قابل تغییر توسط انبار دار نیستند. ۳- اسناد ریالی(فاکتور خرید و وفروش، فرم ورود کالا، فرم خروج کالا و ...

بیستر بخوانید