در منوی حسابداری، در قسمت دفاتر حساب، دفتر تجمعی حساب و تفصیلی، گردش حساب و تفصیلی را بصورت تجمعی و گزارش دفتر حساب و تفصیلی، گردش حساب با تفصیلی را بصورت ریز...

بیستر بخوانید