در منوی حسابداری، در قسمت دفاتر حساب، دفتر تجمعی حساب و تفصیلی، گردش حساب و تفصیلی را بصورت تجمعی و گزارش دفتر حساب و تفصیلی، گردش حساب با تفصیلی را بصورت ریز نمایش می دهد. در این گزارشات می توان گردش هر حساب دلخواه و یا کلیه حسابها را با تفصیلی های مورد نظر مشاهده نمود. به این ترتیب که اگر در فیلدهای حساب و تفصیلی ها عدد ۰ را تایپ و اینتر کنیم، گردش همه حسابها و اگر حساب مورد نظر را تایپ و انتخاب نماییم گردش همان حساب خاص را نمایش می دهد. مثلا اگر در قسمت حساب ۰ اینتر و در قسمت تفصیلی یکی از تفصیلی ها را انتخاب نمایید گردش همه حسابها با تفصیلی انتخابی نمایش داده می شود و اگر در فیلد حساب یک حساب و در تفصیلی...

بیستر بخوانید