دو پارامتر "روز جاری" و "روز محاسبه" در قسمت روزانه فرمولهای محاسباتی سیستم حضور و غیاب قابل استفاده هستند. در زیر مقدار خروجی هر یک از این پارامتر ها شرح داده شده است. ۱-  "روزجاری" معرف این است که محاسبه فرمول در چندمین روز ماه انجام می گیرد. در حقیقت برای هر روز از ماه مقدار خروجی این پارامتر متفاوت است به عنوان مثال پس از پردازش، مقدار این پارامتر برای روز سوم ماه محاسبه عدد سه خواهد بود. ۲-  "روز محاسبه" معرف این است که محاسبه فرمول در چندمین روز هفته انجام می گیرد. در حقیقت مقدار این پارامتر برای روزهای هفته در تمامی دوره ها یکسان است به عنوان مثال مقدار این تابع برای روز شنبه همواره عدد ۱ است و برای روز یکشنبه عدد ۲ ....

بیشتر بخوانید