دو پارامتر "روز جاری" و "روز محاسبه" در قسمت روزانه فرمولهای محاسباتی سیستم حضور و غیاب قابل استفاده هستند. در زیر مقدار خروجی هر یک از این پارامتر ها شرح داده شده است. ۱-  "روزجاری" معرف...

بیستر بخوانید