روال های متعارف جهت ثبت عملیات فروش در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از: روال شماره ۱- فاکتور فروش----> حواله انبار ----> سند مالی روال شماره ۲- حواله انبار----> فاکتور فروش---->  سند مالی روال شماره ۳- پیش...

بیستر بخوانید

روالهای متعارف جهت ثبت عملیات خرید در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از: روال شماره ۱- فاکتور خرید ----> رسید انبار ----> سند مالی روال شماره ۲- رسید انبار ----> فاکتور خرید ---->  سند مالی روال...

بیستر بخوانید