۱- در فرم "دفتر عملیات مقداری انبار"،انبار و نوع دفتر، را انتخاب کرده و رکوردهای مورد نظر جهت انتقال انتخاب شده و آیتم "ارسال سند انبار به شرکت دیگر...

بیستر بخوانید