۱۵۵۲ | EFQM چیست؟

EFQM سرواژه عبارت (European Foundation for Quality Management) یک مدل تعالی و چاچوب کاربردی و غیر تجویزی است که سازمان ها را قادر می سازد: ۱- ارزیابی کنند که در چه نقطه ای از مسیر تعالی(Excellence) قرار دارند، به انها کمک می کند تا نقاط قوت کلیدی و شکاف های بالقوه مرتبط با چشم انداز(Vision) و ماموریت(Mission) بیان شده خود را درک کنند. ۲- زبان و روش تفکر مشترکی را در مورد سازمان بوجود آورند تا انتقال اثربخش ایده ها در درون و بیرون سازمان را تسهیل کنند. ۳- ابتکارات موجود و برنامه ریزی شده را یکپارچه نموده، دوباره کاریها را حذف و شکاف ها را شناسایی کنند. ۴- ساختار پایه ای را برای نظام مدیریت زمان فراهم سازند. همه سازمانها تلاش می کنند تا موفق شوند، برخی شکست می خوردند، برخی دیگر در دوره هایی به موفقیت می رسند اما سرانجام...

بیستر بخوانید