درصورتیکه نیاز باشد گردش یا مانده دو حساب را در طول یک دوره مالی با یکدیگر مقایسه نمود گزارشی تحت عنوان "مقایسه عملکرد حسابها" در سیستم درنظر گرفته شده است. این گزارش از طریق منوی حسابداری -گزارش های مالی در دسترس می باشد. در این فرم امکان انتخاب دو حساب به همراه تفصیلی های مورد نظر وجود دارد. پس از انتخاب حساب، با کلیک برروی دگمه محاسبه، گردش این دو حساب در دو ستون مجزا و به تفکیک ۱۲ ماه سال نمایش داده می شود. همچنین این امکان وجود دارد که با تیک کردن عبارت "مانده حساب" به جای گردش، مانده حسابه ای انتخاب شده را به تفکیک ماه مشاهده نمود نکته : در این فرم می توان مقایسه بین حساب ها را برای هر دوره مالی مورد نظر انجام داد....

بیشتر بخوانید