برای مشاهده اطلاعات منتقل شده از دستگاه کارت ساعت برای پرسنل مورد نظر و در بازه تاریخی دلخواه مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "نمایش اطلاعات کارت ساعت" شوید. ۲- پرسنل مورد نظر را از لیست پرسنل نمایش داده شده انتخاب کنید. ۳- بازه تاریخی مورد نظر را با استفاده از فیلد "اطلاعت کارت ساعت از تاریخ" تنظیم کنید و کلید Enter را بزنید. با اینکار اطلاعات منتقل شده از دستگاه کارت ساعت در بازه تاریخی و برای پرسنل مورد نظر نمایش داده خواهد شد . نکته : ستون "کارت ساعت" مشخص کننده دستگاه کارت ساعتی است که اطلاعات ورود و خروج بروی آن ثبت شده است و ستون "عامل متناظر" مشخص کننده پیش کد استفاده شده در زمان ثبت ساعت می باشد....

بیستر بخوانید

می توان سیستم حضور و غیاب را به گونه ای تنظیم کرد تا در صورتی که میزان مغایرت بین برگه های مرخصی ساعتی / ماموریت ساعتی و تردد پرسنل بیش از حد مجاز بود، این میزان به عنوان عامل غیر مجاز در سیستم محاسبه شود. برای اینکار علاوه بر تعریف فرمول محاسباتی ماموریت و مرخصی ساعتی لازم است تا اقدامات زیر انجام شود: ۱- تعریف عامل مرخصی و ماموریت ساعتی بدون برگه: در این مرحله می بایست دو عامل جداگانه برای مرخصی ساعتی غیر مجاز و ماموریت ساعتی غیر مجاز در سیستم تعریف شود. برای اینکار از منوی کارکرد وارد فرم "عوامل کارکرد" شوید و دو عامل جدید برای این منظور تعریف کنید. مقدار لیست بازشدنی نوع را برای مرخصی ساعتی غیر مجاز، "مرخصی ساعتی بدون برگه" و برای ماموریت ساعتی غیر مجاز، "ماموریت ساعتی...

بیستر بخوانید