با توجه به نیاز شرکتها برای محدود کردن دسترسی پرسنل شرکت به اطلاعات سیستم بازرگانی سطح دسترسی برای افراد و گروههای کاری تنظیم می گردد. برای این منظور کاربران را به گروه های مختلف تقسیم می کنیم (مدیر فروش، کارشناس فروش ، مدیر فروش منطقه ،...

بیشتر بخوانید