به منظور کنترل و مدیریت و تفکیک حیطه اختیارات کاربری، امکان تنظیم عدم تغییر تاریخ/شماره سند حسابداری برای کاربر فراهم شده است. برای اعمال این دسترسی مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-...

بیستر بخوانید