برای این کار می بایست تنظیمی در سیستم حسابداری اعمال شود تا امکان رسیدگی به اسناد حسابداری برای گروه کاری مورد نظر  فعال شود. برای اعمال این تنظیم کافیست مراحل...

بیستر بخوانید