به طور معمول برای عملیات "در جریان گذاشتن چک" ثبت مالی انجام نمی شود. ولی کاربر می تواند سیستم را به گونه ای تنظیم کند که برای این عملیات ثبت مالی انجام شود. روش کار به ترتیب زبر است: ۱- از منوی حسابداری فرم "سرفصلهای ویژه" را فراخوان می کنیم. ۲- کد ویژه "اسناد در جریان وصول" را به حساب بدهکار مورد نظر ارتباط می دهیم. پس از انجام این تنظیمات، حین در جریان وصور گذاشتن اسناد دریافتنی سیستم ثبت مالی حساب مرتبط بدهکار و اسناد دریافتنی بستانکار را انجام می دهد. نکته ۱: فرم "سرفصلهای ویژه" برخی از حسابهای خاص جهت انجام عملیات اتوماتیک صدور سند مالی را از کاربر دریافت می کند. نکته ۲: مانده حساب در جریان وصول همیشه برابر کل مبلغ چک هایی است که هنوز به بدهکار حساب بانک منظور نشده اند....

بیشتر بخوانید