۱- در فرم دفتر "عملیات دریافت پرداخت"  اسناد مورد نظر(اعم از دریافت/پرداخت) جهت انتقال انتخاب شده و آیتم "ارسال اسناد خزانه داری به شرکت دیگر...

بیستر بخوانید

شماره گذاری اسناد دریافت/پرداخت بر اساس مراکز خزانه داری صورت می گیرد .مراکز خزانه داری می توانند دارای زیرمجموعه (باجه)باشند ولی هنگام ایجاد سند دریافت و پرداخت بعد از انتخاب...

بیستر بخوانید