پس از دریافت هر چک مدت دار، تا زمان وصول آن ممکن است عملیات مختلفی به شرح زیر بر روی آنها انجام شود: برای ثبت یک چک دریافتی، در سیستم خزانه داری نوع عملیات دریافت، "چک" انتخاب می شود پس از تکمیل اطلاعات مربوط به چک، اگر چک مدت دار باشد در وضعیت "وصول نشده" در سیستم قرار می گیرد. روی چک وصول نشده می توان عملیات زیر را  انجام داد: ۱-وصول: درصورتی که چک دریافتی در بانک مربوطه به وجه نقد تبدیل شود عملیات وصول برروی چک مورد نظر انجام می شود ۲- درجریان وصول گذاشتن: گاهی ممکن است قبل از رسیدن تاریخ سررسید چک، برگ چک دریافتی را در بانک موردنظر در جریان گذاشته تا در تاریخ سررسید توسط بانک نقد شود ۳- برگشت: وقتی چک به بانک ارائه شده و موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد، چک برگشت...

بیشتر بخوانید