این مورد زمانی پیش می آید که بهای تمام شده کالا هنگام صدور برگه خرید با بهای تمام شده هنگام صدور برگشت از خرید با هم مغایرت داشته باشد اگر بهای تمام شده کمتر شده باشد به حساب هزینه برگشت از خرید و اگر بیشتر شده باشد به حساب درآمد برگشت از خرید باید سند صادر شود ....

بیستر بخوانید