وفق استاندارد شماره ۱۷ سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابداری داراییهای نامشهود ثبت دفتری محصولات نرم افزاری وابسته به مراحل تولید و شرایط خاص می باشد. ۱- هزینه های فاز تحقیق و توسعه و بررسی امکان پذیری فنی(Feasibility Study) به هزینه های دوره منظور می شود. ۲- پس از فاز تحقیق و توسعه در صورتیکه:           ۱-۲- شرکت از طریق ارائه طرح فنی توسعه محصول(Software Development Plan) اثبات نماید که توانایی تولید محصول را دارد.           ۲-۲- شرکت اثبات نماید از طریق طرح تجاری(Business Plan) که محصول تولید شده قابل فروش خواهد بود. می تواند محصول تولیدی را به عنوان دارایی نامشهود تلقی نموده و مخارج انجام شده را سرمایه ای در نظر بگیرد و طی عمر مفید آن را مستهلک نماید. نکته ۱: در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای استفاده داخلی توسعه یابد...

بیستر بخوانید

وفق استاندارد شماره ۱۷ سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابداری دارایی های نامشهود ثبت دفتری محصولات نرم افزاری حسب مورد می تواند به عنوان دارایی ثابت مشهود یا نامشهود ثبت شود و یا به حساب هزینه های دوره لحاظ شود. حالتهای مختلف مرتبط با محصولات نرم افزاری عبارتند از: ۱- در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای استفاده داخلی توسعه یابد کل هزینه های مرتبط با توسعه به حساب هزینه های دوره منظور شود. ۲-  در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای فروش خریداری شود به حساب موجودی کالا منظور خواهد شد. ۳-  در صورتیکه نرم افزار به گونه مکمل سخت افزار(مثلانرم افزار سیستم عامل) باشد به عنوان دارایی مشهود و ذیل ردیف دارایی مشهود ثبت خواهد شد. ۴-  در صورتیکه نرم افزار جزء مکمل سخت افزار نباشد می تواند به عنوان دارایی نا مشهود...

بیستر بخوانید