در منوی بازرگانی گزارش "خلاصه عملیات طرف حسابها" اطلاعات سرجمع انواع معاملات و دریافت پرداختهای مرتبط با خریداران در فاصله زمانی مشخص را ارائه می کند. این اطلاعات شامل میزان فروش/برگشت از فروش/خرید/برگشت...

بیستر بخوانید