برای تهیه گزارش خرید فروش فصلی و فایل دارایی به روش زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی "گزارشهای حسابداری فروش"، فرم "گزاش فصلی خرید فروش" را فراخوان می کینم. ۲- نوع گزارش "گزارش فصلی فروش" یا "گزارش فصلی خرید" را انتخاب می کنیم. ۳- فصل مورد نظر را انتخاب می کنیم. ۴- دگمه "تهیه فایل دارایی" را کلیک می کنیم، مسیر فایل *.mdb را داده و فرم را تایید می کنیم. تکته ۱: گزارش خرید فروش فصلی حسب فاکتورهای ثبت شده به تفکیک طرف حساب تهیه می شود. نکته ۲: پیش کد محل های جفرافیایی در فرم "محلهای جغرافیایی" در منوی امکانات قابل ورود است. نکته ۳: کلیه اطلاعات مرتبط با طرف حساب در فرم اطلاعات طرف حساب قابل تنظیم است. نکته ۴: توجه داشته باشید که چک باکس "به تفکیک کالا" الزاما باید مارک شده باشد و ایران کد کالاها با مقدار معتبر یا صفر مقدار دهی شده باشد. ...

بیستر بخوانید