با استفاده از تابع "خروج از ساعت تا ساعت" می توان به مجموع خروج در بازه دلخواه پرسنل دسترسی پیدا کرد. این تابع دارای ۲ پارامتر ورودی می باشد. پارامتر اول "ساعت شروع" و...

بیستر بخوانید