حواله سند سندی است که از روی اطلاعات مرتبط با یک یا چند آرتیکل سند تهیه می شود و در واقع یک نوع دستور ذی حساب جهت انجام پرداخت وجه می باشد. جهت تهیه برگ حواله سند، در فرم "سند حسابداری"،آرتیکلهای مورد نظر را با کلید +/- انتخاب می نماییم و از  CM فرمآیتم "برگ حواله سند" را انتخاب میکنیم. فرم "گزارشهای ذخیره شده" سیستم فراخوان شدهو گزارش "برگ حواله سند" به صورت highlight شده نمایش داده می شود. در صورت تنظیمات درست چاپگر دگمه "چاپ" را کلیک می کینم. نکته: این امکان در سازمانهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد....

بیشتر بخوانید