با استفاده از تابع "خالص حضور از ساعت تا ساعت" می توان به مقدار خالص حضور پرسنل دسترسی پیدا کرد. این تابع دارای ۲ پارامتر ورودی می باشد. پارامتر اول "ساعت شروع" و پارامتر دوم "ساعت پایان" می باشد و این تابع زمان حضور هر پرسنل از ساعت شروع تا ساعت پایان را محاسبه خواهد کرد. توجه داشته باشید که فاصله های عدم حضور در بازه وارد شده در این تابع درنظر گرفته نخواهد شد. به مثال زیر توجه کنید. در این مثال ورود و خروج یک پرسنل در یک روز خاص نمایش داده شده است و فرمول روزانه ای بصورت( Proc0010(480;1380 طراحی شده است : ورود : ۸:۰۰      خروج : ۱۰:۰۰             ورود : ۱۲:۰۰    خروج : ۱۳:۰۰ در مثال بالا خروجی فرمول ذکر شده ۳ ساعت می باشد...

بیستر بخوانید