برای کپی سرفصلهای زیر مجموعه یک سرفصل خاص(مثلا حسابهای معین یک حساب کل) به ترتیب ریر عمل می کنیم: ۱- در فرم "مدیریت سرفصلها" سرفصل مقصد را انتخاب می کنیم. ۲- در CM فرم آیتم "کپی سرفصلها" را انتخاب می کنیم. ۳- حساب مبداء را انتخاب نموده و کلید "کپی سرفصلها" را کلیک می کنیم. با این کار حسابهای زیر مجموعه حساب مبداء عینا به حساب مقصد منتقل خواهد شد. نکته: بخشی از کد حساب که مرتبط با حساب مبدا می باشد در سرفصلهای انتقالی به کد مقصد تغییر خواهد یافت....

بیشتر بخوانید