برای کپی سرفصلهای زیر مجموعه یک سرفصل خاص(مثلا حسابهای معین یک حساب کل) به ترتیب ریر عمل می کنیم: ۱- در فرم "مدیریت سرفصلها" سرفصل مقصد را انتخاب می کنیم. ۲- در CM فرم...

بیستر بخوانید