حسابهای مرتبط کالا حساب ها/تفصیل های خاصی هستند که در ارتباط با عملیات خرید/فروش/ورود/خروج کالا نقش ایفا میکنند. در واقع در صورتیکه این حسابها/تفصیلیها به کالای خاصی مرتبط با عملیات خاصی(خرید، فروش، ورود، خروج) منتسب شده باشند حین ایجاد آرتیکل در فرم های متناظر(فاکتور خرید،فاکتور فروش، فرم ورود کالا، فرم خروج کالا) و با انتخاب کالا این حساب/تفصیلی ها به طور خودکار توسط سیستم انتخاب و در عملیات مربوط شرکت می نمایند. مثلا در فروش به عنوان حساب/تفصیل های خاص درامدی کالا شناسایی شده و عمل می کنند....

بیستر بخوانید