حسابهای مرتبط کالا حساب ها/تفصیل های خاصی هستند که در ارتباط با عملیات خرید/فروش/ورود/خروج کالا نقش ایفا میکنند. در واقع در صورتیکه این حسابها/تفصیلیها به کالای خاصی مرتبط با عملیات خاصی(خرید،...

بیستر بخوانید