به طور معمول حساب بدهکار عملیات خرید در حالت دائمی حساب موجودی کالا و در حالت ادوراری حساب خرید است. ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب بدهکار عملیات خرید مرتبط...

بیستر بخوانید