برای تهیه گزارش مانده ریالی و ارزی کلیه حسابهای ارزی به ترتیب زیر عمل می کنیم. ۱-       از منوی گزارشهای مالی آیتم "گزارش وضعیت ارزی حسابها" را انتخاب می کنیم. ۲-       تاریخ و در صورت نیاز نوع ارز مورد نظر را انتخاب می کنیم. در این حالت سیستم گزارش مانده ارزی و ریالی و نرخ ارز موجود در کلیه حساب ها(در کلیه سطوح) را نمایش می هد. نکته ۱: در حالتی که نوع ارز "همه ارزها" انتخاب شود سیستم گزارش حساب ها را به تفکیک ارز نمایش می دهد. در این حالت حسب مانده ارزی حساب N ردیف برای هر حساب در گزارش نمایش داده می شود. نکته ۲: این گزارش برای حساب هایی تهیه می شود که در بخش معرفی سرفصلها چک باکس "حساب ارزی" مارک شده باشد. نکته ۳: گزارش تراز ارزی حسابها نیز گردش و مانده حسابهای ارزی به تفکیک ارز را نمایش می...

بیستر بخوانید

برای تسعیر حسابهای ارزی(نقدی/غیر نقدی) از به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی حسابداری فرم "عملیات تسعیر حسابها" را انتخاب می کنیم. ۲- تاریخ و نوع حسابهای ارز(حسابهای ارزی نقدی/حسابهای ارزی غیر نقدی) را انتخاب می کنیم. بر حسب نرخ مرجع خرید(برای حسابهای نقدی) و نرخ مرجع حواله(برای حسابهای غیر نقدی) و نرخ محاسبه شده حسب مانده ریالی سود وزیان تسعیر محاسبه و گزارش می شود. نکته ۱: با استفاده از CM فرم می توان نرخ مرجع محاسبه سود وزیان تسعیر را برابر بهای تمام شده ارز بر اساس روش FIFO قرار داد. نکته ۲: با کلیک کردن "صدور سند مالی تسعیر" و با توجه به سود و زیان محاسبه شده، سند مالی مرتبط صادر می شود. نکته ۳: عملیات تسعیر ارز تنها برای حسابهایی انجام خواهد شد که در بخش معرفی چک باکس "تسعیر پذیر" آنها مارک شده باشد....

بیستر بخوانید