برای تهیه گزارش مانده ریالی و ارزی کلیه حسابهای ارزی به ترتیب زیر عمل می کنیم. ۱-       از منوی گزارشهای مالی آیتم "گزارش وضعیت ارزی حسابها" را انتخاب می کنیم. ۲-       تاریخ و در...

بیستر بخوانید

برای تسعیر حسابهای ارزی(نقدی/غیر نقدی) از به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی حسابداری فرم "عملیات تسعیر حسابها" را انتخاب می کنیم. ۲- تاریخ و نوع حسابهای ارز(حسابهای ارزی نقدی/حسابهای ارزی غیر...

بیستر بخوانید