حسابرسی(Auditing) به رسیدگی بی طرفانه و دقیق به اسناد، مدارک و دیگر شواهد پشتوانه صورت های مالی به منظور حصول اطمینان از درستی گزاره های صریح یا ضمنی مدیریت و دستیابی به...

بیستر بخوانید