حسابرسی(Auditing) به رسیدگی بی طرفانه و دقیق به اسناد، مدارک و دیگر شواهد پشتوانه صورت های مالی به منظور حصول اطمینان از درستی گزاره های صریح یا ضمنی مدیریت و دستیابی به مبنای منطقی برای اظهار نظر حرفه ای در باره میزان مطلوب بودن صورت های مالی گفته می شود. حسابرسی انواع مختلفی دارد که بر حسب مورد با واژه ترکیبی بیان می شود مانند حسابرسی داخلی، حسابرسی جامع، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی بیمه و ...

بیستر بخوانید