در گزارش "دفتر روزنامه" فیلد سیستم بیانگر سیستم صادر کننده آرتیکلها است. مقادیر این فیلد نام زیر سیستمهایی است که منشا صدور آرتیکل بوده اند. عنوان "حسابداری" در این فیلد به مفهوم انست که آرتیکل مرتبط توسط کاربر و تنظیم دستی شده است. با استفاده از فرم "گزینش" می توان گزارش لیست آرتیکلهای هر زیر سیستم را به تفکیک تهیه کرد و به ویژه با گزینش روی مقدار "حسابداری" سیستم لیست آرتیکلهایی که به صورت دستی تنظیم شده اند را گزارش می دهد. نکته ۱: این امکان بسیار مفید در امر کنترلهای داخلی و پیگیری تراکنش های ثبت شده توسط کاربران است. نکته ۲: در سیستم جامع مالی پیوستدر صورت انجام تنظیمات کامل هیچ نیازی به تنظیم مستقیم سند مالی نیست. نکته ۳: در صورتیکه تمامی اسناد مالی توسط سیستم تنظیم شود امکان کنترل عملیات واحدهای مختلف کاملا در اختیار مدیر سیستم خواهد بود....

بیستر بخوانید

حسابداری(Accounting) به مفهوم تشخیص، اندازه گیری، ثبت  و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور، امکان قضاوت و تصمیم گیری های آگاهانه را فراهم می سازد. به عبارت دیگر حسابداری دانشی است که با به کارگیری آن اطلاعات مربوط به معاملات ، عملیات ورویدادهای مالی دارای اثر مالی بر یک واحد یا موسسه اقتصادی جمع آوری ، تجزیه وتحلیل ، برحسب پول بعنوان مقیاس مشترک سنجش اندازه گیری ،به ترتیب وقوع ثبت ، در گروه های همگن طبقه بندی، در صورتهای مالی گوناگون تجمیع و تلخیص و درقالب گزارشات مفهوم در اختیار ذینفعان درون و برون سازمانی واحد اقتصادی جهت اخذ تصمیم آگاهانه ارائه می دهد. بدین ترتیب حسابداری زبانی مشترک برای انتقال اطلاعات مالی است و غالبا" آن را زبان تجارت(Language of Business) می نامند...

بیستر بخوانید