حذف دوره مالی از امکاناتی است که به علت حذف تمامی محتوای دوره مالی انتخاب شده می تواند کلیه اسناد مالی و فاکتورها و سایر اسناد یک شرکت را حذف کند در این راستا حذف دوره مالی در مواقعی که دوره مالی مورد نظر دارای هرگونه سند و کالا باشد با کلید حذف در این فرم امکان پذیر نیست. در مواقع ضروری و با گرفتن نسخه پشتیبان می توان با کلید Shift+Delete دوره مالی را حذف کرد و یا نگهداشتن Ctrl و فشردن دکمه حذف در این فرم استفاده کرد. نکته: البته واضح است که اگر دوره مالی جدید ایجاد شده و حاوی هیچگونه عملیاتی نباشد براحتی قابل حذف خواهد بود....

بیستر بخوانید