در منوی بازرگانی گزارشی تحت عنوان "گزارش حجم تراکنش طرف حسابها" وجود دارد،این گزارش لیستی از کلیه طرف حسابها را  در اختیار کاربر قرار می دهد که با توجه به نوع عملیات بازرگانی که در پایین فرم قابل انتخاب است، اطلاعات زیر را نمایش می دهد: ۱- کد طرف حساب   ۲- نام طرف حساب   ۳- تعداد عملیات   ۴- حجم ریالی عملیات  ۵- نوع عملیات با توجه به اینکه در این گزارش ، طرف حسابها به ترتیب تعداد تراکنش نمایش داده می شوند،می توان طرف حسابهایی که هیچ گونه عملیاتی در سیستم نداشته اند را نیز مشاهده نمود....

بیستر بخوانید