در سیستم بازرگانی -- گزارش های مرتبط باکالا، گزارشی تحت عنوان "گزارش تراکنش کالاها" وجود دارد این گزارش لیستی از کلیه کالاها را در اختیار کاربر قرار می دهد که با توجه به...

بیستر بخوانید

در منوی بازرگانی گزارشی تحت عنوان "گزارش حجم تراکنش طرف حسابها" وجود دارد،این گزارش لیستی از کلیه طرف حسابها را  در اختیار کاربر قرار می دهد که با توجه به نوع عملیات...

بیستر بخوانید