معمولا هر نوع تغییری در وضعیت دارایی به صورت یک رویداد مستقل در سیستم ثبت می شود. در واقع تغییر مرکز استقرار، تغییر مرکز هزینه و یا تغییر جمعدار دارایی هر...

بیستر بخوانید